برچسب: نجومی

0

گردشگری نجومی

انسان همواره برای شناخت آسمان و هر چه در آن هست کنجکاو بوده؛ وقتی به آسمان نگاه می کنیم دنیایی از پرسش ها در ذهن ما شکل می گیرد. وسعت موضوع های مختلف در حوزه گردشگری دامنه فعالیت های این حوزه را به رشته های مختلف کشانده به طوری که امروزه شاهد آن هستیم مسائل علمی نیز به حوزه گردشگری راه پیدا کردند.